Domov/Podmienky používania

Od emócii k poznaniu – Eduma, n.o.

Všeobecné obchodné podmienky

1. Úvodné ustanovenia

Prevádzkovateľ:

Od emócii k poznaniu, n.o.

Sibírska 1620/62

831 02 Bratislava –Nové Mesto

IČO: 50 098 829

DIČ: 212 017 06 79

Registračné číslo: OVVS-105437/478/2015 -NO

Štatutárny orgán: Andrea Haršányová

E-mail:info@eduma.sk
Telefón: +421 910 960 180
Web:www.onlinezivakniznica.sk, www.eduma.sk

Prevádzkovateľ v rámci ponuky na tomto portáli zabezpečuje využitie videí na vzdelávacie účely s metodologickými návodmi týchto produktov a inými vzdelávacími nástrojmi. Portál Online živá knižnica ponúka databázu video príbehov Živých kníh, metodologické návody na ich využitie a iné vzdelávacie nástroje. Zároveň upravuje práva a povinnosti vyplývajúce z užívania video príbehov a ostatných vzdelávacích nástrojov, ako aj z užívania tohto portálu.

2.Definíciapojmov

Prevádzkovateľ-sa pre účely tohto portálu považuje nezisková organizácia „Od emócii k poznaniu, n.o.“.Prevádzkovateľ je vlastníkom videí a má autorské práva upravené licenčnou zmluvou na spracovanie príbehov Živých kníh.

Užívateľ-sa pre účely tohto portálu považuje: jednotlivec, škola, občianske združenie, nezisková organizácia, firma alebo spoločnosť, ktorá portál využíva za účelom vzdelávania.

PortálOnlineživáknižnica- je databázou, ktorá obsahuje vzdelávacie video príbehy, ktorých obsahom sú príbehy Živých kníh v elektronickej podobe (video, e-book), zároveň metodické návody na použitie týchto videí pri vzdelávaní a iné vzdelávacie nástroje. Využitie videí je možné po zaslaní darcovskej SMS, alebo zaplatení stanoveného predplatného.

OnlineŽivákniha-sa pre účely tohto portálu považuje príbeh Živej knihy spracovaný vo forme videa za účelom vzdelávania.

Živákniha-sapre účely tohto portálu považuje osoba, ktorá zdieľa obsah svojho osobného pravdivého životného príbehu pre špecifickú skupinu ľudí alebo verejnosť za účelom vzdelávania sa.

Video- sa pre účely tohto portálu považuje elektronicky spracovaný príbeh Živej knihy vo forme videonahrávky.

Vzdelávacie nástroje portálu- sa pre účely tohto portálu považujú príbehy Živých kníh, videá, online Živé knihy, metodické návody, pomôcky, e-booky, ukážkové hodiny a inštruktáže ponúkané prevádzkovateľom a iný vzdelávací elektronický obsah na portáliwww.onlinezivakniznica.sk

E-Book- sa pre účely tohto portálu považuje elektronická brožúra, ktorá obsahuje osobné a pravdivé príbehy Živých kníh spracované v textovej forme, ktoré slúžia ako doplnkový materiál na účely vzdelávania.

Ukážková hodina– sa pre účely tohto portálu považuje vzdelávanie skupiny žiakov v trvaní 45 minút s vopred dohodnutým cieľom vzdelávania.

Inštruktáž-sa pre účely tohto portálu považuje jednorazová prezentácia funkcionalít a obsahu vzdelávacieho portálu pre skupinu užívateľov predplatného vstupu v rozsahu maximálne 6 hodín.

Predplatné-sa pre účely tohto portálu považuje spoplatnený užívateľský vstup do Online živej knižnice. Užívateľ objednávkou predplatného získa prístup k video príbehom a vzdelávacím nástrojom na základe úhrady faktúry. Typy a forma predplatného sú pre užívateľov verejne dostupné na portáliwww.onlinezivakniznica.skv sekcii „Predplatné“.

Platba-sa pre účely tohto portálu považuje pripísanie celej sumy na účet prevádzkovateľa.

Metodickýnávod (ďalej len metodika) –sa pre účely tohto portálu považuje vypracovaný postup na cielené, efektívne využívanie videí pre vzdelávacie účely. Metodika je autorské dielo, ktoré je možné používať výhradne na účely vzdelávania prostredníctvom portálu Online živá knižnica.

Registrácia– je súbor údajov, ktoré vyžaduje prevádzkovateľ od nového užívateľa pre vstup na portálwww.onlinezivakniznica.skza účelom dokončenia korektnej registrácie a následného využívania platených služieb portálu. Samotná registrácia je bezplatná. Podmienkou registrácie je potvrdenie Súhlasu so spracovaním osobných údajov. Poskytovateľ sa zaväzuje k ochrane osobných údajov užívateľa podľa Zákona 136/2014 Z.z. oochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov

3. Spôsob poskytovania služieb

1. Služby a vzdelávacie nástroje poskytované portálom www.onlinezivakniznica.sk sú poskytované výhradne on-line prístupom. Podmienkou užívania služieb na vzdelávacie účely je registrácia, akceptovanie Všeobecných obchodných podmienok a potvrdenie Súhlasu so spracovaním osobných údajov.

2. Užívateľ berie na vedomie, že služby a vzdelávacie nástroje poskytované portálom www.onlinezivakniznica.sk si pre svoj bezchybný chod vyžadujú aktualizovaný internetový prehliadač, podľa možností jeho poslednú verziu prehliadača.

3. Prevádzkovateľ podporuje všetky bežné internetové prehliadače s najnovšími aktualizáciami: Internet Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome, Opera.

4. Pravá a povinnosti prevádzkovateľa

1. Prevádzkovateľ sa zaväzuje vynaložiť všetky dostupné prostriedky na bezchybné fungovanie vzdelávacieho portálu www.onlinezovakniznica.sk, ale nezaručuje sa za skryté chyby. Vyhradzuje si právo na odstávku portálu z dôvodu opravy.

2. V prípade akejkoľvek škody alebo pokuty pre prevádzkovateľa vzniknutej zavinením užívateľa, má prevádzkovateľ nárok na vymáhanie škody.

3. Prevádzkovateľ má nárok na technické odstavenie portálu bez predchádzajúceho upozornenia a udania dôvodu. Najčastejšie sa tak deje z dôvodu skvalitňovania služieb. V prípade odstávky portálu v trvaní 5 a viac dní, získava užívateľ zľavu na ďalšom predplatnom vo výške 10%.

4. Prevádzkovateľ nenesie zodpovednosť za následky vyvolané obsahom týchto vzdelávacích nástrojov.

5. Prevádzkovateľ má právo na úhradu predplatného a iné poskytnuté služby podľa platne uvedených cien.

6. Prevádzkovateľ má právo na zmenu cien poskytovaných služieb. Táto úprava cien nemá retrográdny charakter.

7. Prevádzkovateľ nezodpovedá za aktivity a správanie jednotlivých užívateľov.

8. V prípade porušenia mravných a etických princípov, prejavov extrémizmu, či prejavov neznášanlivosti voči určitej národnosti, rasy, viery, náboženstva, propagácie násilia, pornografie alebo reklamy prevádzkovateľ môže prevádzkovateľ užívateľovi zamedziť prístup k obsahu portálu po dobu 7 dní. Pri opakovanom porušení môže užívateľovi úplne zrušiť konto bez nároku na náhradu škody.

9. Prevádzkovateľ sa v súlade s ustanoveniami Zákona č.136/2014 Z.z. oochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov zaväzuje chrániť osobné údaje všetkých užívateľov.

5. Pravá a povinnosti užívateľa

1. Užívateľ sa zaväzuje používať vzdelávací portál len na vyhradené vzdelávacie účely.

2. Užívateľ má právo na dodanie služieb a vzdelávacích nástrojov po uhradení celej sumy na účet prevádzkovateľa podľa platne uvedených cien.

3. Užívateľ je povinný ochraňovať svoje prístupové údaje do systému, aby nedošlo k ich zneužitiu a šíreniu. Prístupový login a heslo ku kontu sú unikátne a neprenosné. V prípade voľného šírenia prístupov k obsahu portálu, môže poskytovateľ pristúpiť k obmedzeniu služby alebo úplnému zrušeniu konta bez nároku na kompenzáciu.

4. Užívateľ si je vedomý toho, že používanie videí a vzdelávacích nástrojov na portáli www.onlinezivakniznica.sk podliehajú́ Zákonu č.618/2003 o autorskom práve a právach súvisiacich s autorským pravom (ďalej len „Autorský zákon“). Neoprávnené kopírovanie, rozmnožovania alebo iný zásah do autorských práv je zakázaný.

6. Ceny, platba za služby a dodacie podmienky

1. Registrácia na portáli www.onlinezivakniznica.sk je bezplatná́. Platné ceny za vzdelávacie nástroje tohto portálu sú uvedené v častí „Predplatné“.

2. Platby za služby môže používateľ vykonať bankovým prevodom na základe faktúry vygenerovanej automatickým systémom .

3. Dodacia doba pri zakúpení vzdelávacích nástrojov ponúkaných portálom www.onlinezivakniznica.sk je ihneď po registrácii pričom užívateľ je povinný uhradiť faktúru tak, aby bola platba bola pripísaná najneskôr do 7 dní.

7. Reklamácie

1. Reklamáciu je užívateľ povinný neodkladne uplatniť po tom, ako zistí nedostatky na dodávke služby. Užívateľ je povinný riadne uviesť dôvod reklamácie, príp. doručiť dôkaz o chybovosti (napr. screenshot) a/alebo popísať nedostatky. Reklamácie sa uplatňujú elektronicky na e-mailovej adrese: info@eduma.sk.

2. Prevádzkovateľ je povinný rozhodnúť o reklamácii do 30 dní odo dňa jej doručenia. Rozhodnutie bude doručené elektronicky.

8. Ochrana osobných údajovo

1. Prevádzkovateľ koná sa v súlade s ustanoveniami zákona 136/2014 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

2. Ochrana osobných údajov je samostatne spracovaná v rovnomennom dokumente, ktorého potvrdenie je podmienkou registrácie na portáli www.onlinezivakniznica.sk

9. Záverečné ustanovenia

1. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo na zmenu Všeobecných obchodných podmienok.

2. Zmluvné strany sa dohodli, že komunikácia medzi nimi bude uskutočňovaná primárne elektronickou formou.

3. Na vzťahy neupravené týmito Všeobecnými obchodnými podmienkami sa vzťahujú príslušné ustanovenia Občianskeho zákonníka, Zákona č.22/2004 Z.z. o elektronickom obchode a o zmene a doplnení neskorších predpisov, Zákona č. 128/2002 Z.z. o štátnej kontrole vnútorného trhu vo veciach ochrany spotrebitelia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, Zákona č.284/2002 Z.z. v znení neskorších predpisov a Zákona o ochrane spotrebitelia pri zásielkovom predaji. Na vzťahy neupravené týmito Všeobecnými obchodnými podmienkami, ktoré vznikli medzi predávajúcim a kupujúcim, ktorým je obchodná spoločnosť alebo fyzická osoba – podnikateľ, sa vzťahujú príslušné ustanovenia Obchodného zákonníka.

4. Tieto Všeobecné obchodné podmienky nadobúdajú účinnosť voči užívateľovi potvrdením registrácie na portáli www.onlinezivakniznica.sk.

5. Užívateľ potvrdzuje, že si tieto Všeobecné obchodné podmienky prečítal a v celom rozsahu s nimi súhlasí.
V Bratislave, 1.1.2017

Andrea Haršányová

Riaditeľka n.o.

Od emócii k poznaniu, n.o., prevádzkovateľ vzdelávacieho portálu www.onlinezivakniznica.sk

 

Podporujú nás