Video

test

Oblasť: Dobrovoľníci

Dĺžka videa: 15 min.

Test text.

 • - test bod

 • - na cas sa da kliknut

 • - a video sa posunie

Prosím počkajte kým sa načíta video prehrávač

Metodiky

Podobné videá

nie sú žiadne podobné videá

Aký prínos majú video príbehy v Online živej knižnici?

Príbehy, videá, v Online živej knižnici sú vzdelávacím nástrojom, ktorý využíva najstaršiu, najzaujímavejšiu a najefektívnejšiu metódu vzdelávania – storytelling.

Storytelling, (učenie sa cez rozprávané príbehy) je jedným z mála nástrojov, ktorý dokáže vzdelávať a zaujať všetky učiace sa typy - vizuálne typy, auditívne typy, kinestetické typy. Súčasne je vhodný aj pre rôzne vekové a vzdelanostné skupiny. Storytelling vo vzdelávaní je vo viacerých krajinách už bežnou súčasťou formálneho vzdelávania, nakoľko ide o najinteraktívnejšiu formu procesu učenia sa.

Pridanou hodnotou práce s videami v Online živej knižnici je, že prepája porozumenie zraniteľným skupinám s bežným učivom predmetov na školách. Pedagóg tak žiakov nielen vzdeláva , ale aj vychováva a vedie ich k vnímaniu svojho okolia, pochopeniu fungovania spoločnosti a postavenia človeka v nej. Podporuje v nich motiváciu porozumieť prekážkam ľudí na a okraji spoločnosti a vzbudzuje v nich chuť zaujímať sa o zraniteľných ľudí vo svojom okolí a škole. Cez využívanie reálneho a audiovizuálne spracovaného príbehu na bežných hodinách súčasne ponúka pedagóg žiakom a študentom kontext potreby vedomostí získaných vo vzdelávaní pre svoju budúcnosť a pochopenie súvislostí života okolo seba.

Silným aspektom práce s príbehmi je práca s hodnotami žiakov a študentov a ich motivácii k prosociálnemu správaniu a prijatiu určitej úrovne osobnej zodpovednosti za kvalitu života ľudí v spoločnosti, ktorej sú súčasťou.

Výsledkom tohto prístupu je zvýšenie aktívnosti samotných žiakov, ktorí pri cielenom vedení pedagóga dokážu iniciovať pripraviť školské a mimoškolské projekty so silným rovesníckym a spoločenským dopadom a zasiahnuť tak ďalšie skupiny žiakov, študentov a ich rodičov.

Dopad Online živej knižnice má na každého, kto s ňou prichádza do kontaktu. Každý z príbehov a práce s nám prenáša do svojho myslenia, postojov a pripravuje ho na rolu možného spolužiaka, partnera, rodiča, zamestnanca či zamestnávateľa človeka s telesným, zmyslovým hendikepom, inou národnosťou alebo vierovyznaním.

Aká je pridaná hodnota Online živej knižnice pri vzdelávaní žiakov základných a stredných škôl?

Pri práci s Online živou knižnicou každé video u žiakov a študentov okrem formovania postojov podporuje rozvoj kritického myslenia, napĺňa aj všetky prierezové témy ŠVP a scitlivuje žiakov k zraniteľným skupinám v spoločnosti. Súčasne ich motivuje získavať vedomosti o rôznych cieľových skupinách, ich prekážkach a potrebách, pričom pracujú s využívaním zručností z matematiky, fyziky, chémie, dejepisu, zemepisu/geografii, prírodopisu/biológie, či občianskej náuky/náuky o spoločnosti v praxi. Pedagóg vie vďaka videám z Online živej knižnice pripraviť vyučovaciu hodinu nielen zaujímavou, ale aj prínosnou pre bežný život žiakov.

Výsledkom práce s Online živou knižnicou je napríklad:

 • záujem žiakov o predmety, v ktorých vidia prepojenie s reálnym životom a možnosťou využitia v budúcom povolaní
 • formovanie postojov a rozvoj kritického myslenia žiakov s prepojením na reálne životy ľudí
 • motivácia žiakov pomáhať spolužiakom zo zraniteľných skupín, zaujímať o ich život a potreby
 • inkluzívnejšia klíma v školách s integrovanými žiakmi
 • prepojenie školy s rodinou, kde žiaci diskutujú a rozvíjajú kritické myslenie o živote ľudí zo zraniteľných skupín cez sledovanie videí aj rodinnom prostredí
 • pozitívny dopad v kariérnom poradenstve, kde žiaci vplyvom práce s videami na matematike, fyzike, chémii, biológii, výchovách, vnímajú vedomosti ako príležitosť pomoci spoločnosti a lepšie rozumejú špecifikám jednotlivých povolaní a povzbudzujú k bádaniu a vymýšľaniu nových prístupov, riešení, pomôcok
 • zvýšená kredibilita školy zavádzajúcej inovatívne metódy vyučovania cez reálne príbehy, ktorá je podporená školskými a mimoškolskými iniciatívami žiakov a pedagógov

Bonusom vzdelávacieho portálu Online živá knižnica je, že každý učiteľ môže so svojimi žiakmi kontaktovať konkrétnu Živú knihu z videa, alebo sa pripojiť k webináru so svojou obľúbenou Živou knihou Online živej knižnice a sprostredkuje tak možnosť priamej interakcie s možnosťou kladenia otázok a hľadania odpovedí.

Aká je pridaná hodnota Online živej knižnice pri vzdelávaní študentov vysokých škôl a univerzít?

Využívanie Online živej knižnice pri príprave študentov na povolanie a profesiu má vysoký dopad na kvalitu ich prípravy. Študenti vplyvom práce s videami formujú svoje postoje a novo získané informácie prierezovo využívajú v príprave na svoje povolanie.

V prípade prípravy pomáhajúcich profesionálov a pedagógov je práca s videami z Online živej knižnice odporúčaná ako integrálna súčasť vzdelávacieho procesu. Študenti cez výpovede reálnych ľudí zo zraniteľných skupín a ich blízkych osôb získavajú cenné skúsenosti a pohľad na subjektívne prežívanie hendikepu alebo inakosti v spoločnosti. Cez metodicky spracovaný materiál sa dostávajú k témam, ktoré sú pre konkrétne zraniteľné skupiny aktuálne a doteraz neriešené. Diskutujú o možných riešeniach a v rámci svojich seminárnych alebo ročníkových prác majú motiváciu venovať sa témam, ktoré prinesú benefit pre danú cieľovú skupinu. Pedagóg tak eliminuje plagiátorstvo a súčasne využíva videá a možnosť kontaktu so Živými knihami z videí ako motiváciu študentov pracovať na téme kvalitne a hlbšie. Budúci pomáhajúci profesionál tak získava skúsenosť s prácou a témou zraniteľných skupín už počas štúdia na reálnych potrebách, prekážkach a hľadaní efektívnych prístupov práce s prostrediami, komunitami a ich so spoločnosťou.

Výsledkom práce s Online živou knižnicou sú budúci pomáhajúci profesionáli a pedagógovia,ktorí:

 • Rozumejú inkluzívnemu prístupu, vedia ho aplikovať v praxi na rôzne skupiny v rôznom veku na úrovni triedy, školy, komunity, spoločnosti
 • Rozumejú prežívaniu zraniteľných skupín, ktoré prekonávajú bariéry intolerancie a vedia efektívne pracovať s prostrediami, ktoré ich ovplyvňujú
 • Rozumejú komplexnosti prekážok a sú orientovaní na hľadanie riešení so zapájaním iným sektorov a partnerov

Online živá knižnica má však svoje miesto aj pri príprave budúcich architektov, politológov, žurnalistov, dizajnéri, ekonómov alebo právnikov. Videá a metodické materiály určené pre využívanie videí pre prípravu študentov týchto profesií podporujú získanie vedomostí o špecifikách zraniteľných skupín, ich prekážkach a potrebách.

Výsledkom sú napríklad:

 • architekti, ktorí pri dizajne budov, interiérov a exteriérov majú vnútornú motiváciu myslieť na potreby ľudí so zmyslovým alebo telesným hendikepom
 • žurnalisti, ktorí pri príprave reportáží citlivo pristupujú k spracovaniu reportáže a uvedomujú si vplyv médií na formovanie postojov spoločnosti k zraniteľným skupinám
 • dizajnéri, ktorí myslia na potreby ľudí s hendikepom a tvoria kolekcie a návrhy s ohľadom na prístupnosť aj pre tieto cieľové skupiny
 • právnici, ktorí vnímajú citlivejšie spoločenskú zodpovednosť a lepšie rozumejú príčinám konania a prežívaniu ľudí zo zraniteľných skupín
 • ekonómovia, ktorí pri nastavovaní sociálnej ekonomiky reálnejšie vyhodnocujú efektívne riešenia a rozumejú kontextu finančnej náročnosti pri zavádzaní inkluzívneho prístupu vo firmách, úradoch, školách, vládnych politikách
 • politológovia, ktorí majú prehľad o zraniteľných skupinách v spoločnosti, rozumejú prekážkam a potrebám zraniteľných skupín a prihliadajú na tieto špecifiká pri tvorbe miestnych, regionálnych, národných alebo medzinárodných politík
Aká je špecifická pridaná hodnota Online živej knižnice pri vzdelávaní zamestnancov a dobrovoľníkov?

Príbehy v Online živej knižnici sú vhodné pri príprave zamestnancov firiem so spoločenskou zodpovednosťou alebo rozvoji zamestnancov a dobrovoľníkov pomáhajúcich profesií. Zamestnanci firiem získajú dôležité vedomosti o potrebách a prežívaní ľudí zo zraniteľných skupín, ktoré vedia využiť pri budovaní inkluzívnej klímy v tímoch alebo dizajne služieb pre tieto cieľové skupiny.

Online živá knižnica je pre zamestnancov v pomáhajúcich profesiách a dobrovoľníkov významným zdrojom inšpirácie, motivácie a znovumotivácie, pomáha predchádzať syndrómu vyhorenia. Štruktúrou a nenáročnosťou je priestorom pre samoštúdium a osobný rozvoj pre ľudí v adaptačnom procese a dobrovoľníkov pripravujúcich sa na priamu prácu s ľuďmi zo zraniteľných skupín.

Výsledkom je zamestnanec alebo dobrovoľník, ktorý:

 • citlivo pristupuje k zákazníkom a klientom, rozumie ich potrebám a vie im ponúknuť produkty a služby reagujúce na ich potreby
 • rozumie potrebám svojich kolegov a vie im ponúknuť cielenú a efektívnu podporu a pomoc
 • dokáže zreálniť a zreálňovať svoje očakávania a predchádza tak syndrómu vyhorenia
Čo všetko Online živá knižnica ponúka?

Storytellingové, osobné a autentické videovýpovede ľudí prekonávajúcich prekážky v spoločnosti, výpovede ich rodín a blízkych osôb a výpovede pomáhajúcich profesionálov pracujúcich danou zraniteľnou skupinou, ktoré sa priebežne dopĺňajú

Videá v posunkovom jazyku, angličtine a arabčine

Metodické materiály pre vzdelávanie žiakov základných a stredných škôl s príkladom možností využitie konkrétneho videa na rôznych predmetoch a mimoškolských aktivitách

Metodické materiály pre vzdelávanie študentov vysokých škôl a univerzít s príkladom tém na seminárne a ročníkové práce, ktoré pokrývajú aktuálnu problematiku a cielene pripravujú na prax

E-booky s písanými storytellingovými reálnymi a autentickými výpoveďami ľudí zo zraniteľných skupín

Webinár so Živou knihou (osobou z niektorého z videí)

Pomôcky a návrhy na aktivity so žiakmi

Bezplatný workshop pre užívateľov Online živej knižnice

Online podpora pre užívateľov Online živej knižnice cez webináre

Online vzdelávacie webináre pre užívateľov Online živej knižnice na témy Rómske dieťa v nerómskom prostredí, Nepočujúce dieťa v počujúcom prostredí, Projektové vyučovanie s prvkami inklúzie v matematike, dejepise, slovenskom jazyku, cudzom jazyku, geografii, technickej a umeleckej výchove

Od emócii k poznaniu – Eduma, n.o.

Lietavská 3097/13, 851 06 Bratislava
+421 948 72 66 99
info@eduma.sk
www.eduma.sk

Základné údaje:

IČO: 500 988 29
DIČ: 212 017 06 79
Registračné číslo organizácie:
OVVS-105437/478/2015-NO

Bankové spojenie:

Tatra Banka, a.s.
SK51 1100 0000 0029 4301 6058

Online živá knižnica je projekt organizácie Eduma - Od emócií k poznaniu, n.o.